• 1
  • 2

مناقصات

با سمه تعالی

 

موضوع : حمل و انتقال سنگ اهک و آهک کلسینه

شرکت فولاد سنگ مبارکه اصفهان  واقع در کیلومتر 25 جاده مبارکه - بروجن در نظر دارد اجرای عملیات حمل و انتقال ششصد هزار تن سنگ آهک و یکصد هزار تن آهک کلسینه خود به مجتمع فولاد مبارکه  را برای سال 1397 از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . لذا متقاضیان می توانند از تاریخ 1396/11/28 به مدت ده روز کاری جهت کسب اطلاعات و دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات خود به دبیر خانه شرکت مراجعه نمایند .

شرکت فولاد سنگ مبارکه اصفهان