• 1
  • 2

آخرین ترکیب سهامداری شرکت در جدول ذیل نمایش داده شده است.

 نامتعداد سهام درصد سهام
 شرکت فولاد مبارکه  119.631.503  98.9 %
 شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد  121  0
 شرکت آتیه فولاد نقش جهان  121  0
 شرکت فولاد هرمزگان  1  0
 شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه  1  0
شرکت بین المللی سیستمها و اتوماسسیون 1 0
شرکت آهن و فولاد صنیع کاوه تهران 1 0
اشخاص حقیقی 1.368.251 1.1 %
جمع کل 121.000.000 1.1 %